Нормативная база документов
Дата: 02.02.2010
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження вимог до нормопроектувальної >техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров'я України
№ 68 02.02.2010

Відповідно до Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.06 № 1542, з метою удосконалення нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров'я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров'я України, що додаються.

2. Директору Адміністративного департаменту Бачинському В.Й. довести цей наказ до відома керівників самостійних структурних підрозділів МОЗ, урядових органів державного управління у складі МОЗ, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів, державних установ, підприємств та закладів, що належать до сфери управління МОЗ.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів МОЗ, урядових органів державного управління у складі МОЗ, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів, державним установам, підприємствам та закладам, що належать до сфери управління МОЗ ознайомити працівників, які беруть участь у розробці та погоджені проектів наказів, з вимогами затвердженими пунктом 1 цього наказу під підпис та забезпечити їх виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр В.М.Князевич

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 02.02.2010 № 68

Вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1.1. Ці вимоги підготовлені з метою удосконалення нормопроектувальної техніки при складанні наказів у Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Міністерство).

1.2. У цих вимогах терміни вживаються в такому значенні:

наказ - вид розпорядчого документа, що видається Міністерством у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції на основі і на виконання Конституції та законів України, спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання;

нормопроектувальна техніка - система вироблених практикою нормотворення вимог та способів створення найбільш доцільних за формою і досконалих за структурою, змістом та викладом розпорядчих документів;

нормативний акт - положення, правила, інструкції, протоколи, рішення тошо, що вводяться в дію наказом.

II. Вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів

2.1. Відповідно до вимог нормопроектувальної техніки наказ:

повинен розроблятися з урахуванням компетенції Міністерства, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання;

повинен бути чітким, конкретним і зрозумілим;

не повинен дублювати приписів інших наказів;

не повинен містити суперечливих нормативних приписів.

2.2. При розробці наказу слід керуватись законами України та підзаконними актами, що визначають сферу діяльності Міністерства.

Наказ виготовляється на бланку та повинен мати обов'язкові реквізити й стабільний порядок їх розміщення: найменування Міністерства, назву наказу, дату і номер, структурні складові, підпис, візи.

Датою наказу є дата його підписання, яка проставляється у лівій верхній частині бланка і оформляється цифровим способом. Елементи дати наводяться арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: 03.11.2008 або 30.05.2009.

Номер наказу проставляється у правому верхньому куті.

2.3. Наказ містить такі структурні складові:
а) заголовок;
б) преамбулу;
в) нормативний корпус:
г) додатки (за потреби).

2.4. Заголовок наказу повинен бути лаконічним, стислим, указувати на предмет правового регулювання, відповідати на питання "про що?" та розміщуватися у лівій частині бланка під датою документа. Якщо в документі йдеться про кілька питань, його заголовок може бути узагальнений (наприклад, "Про закупівлю та розподіл лікарських засобів").

Наказ не може мати заголовок, тотожний заголовку іншого чинного наказу, крім актів про внесення змін або втрату чинності (скасування).

2.5. Наказ повинен містити преамбулу - вступну частину, яка містить посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття цього наказу і підлягає врахуванню при роз'ясненні та застосуванні наказу. Преамбула не може містити нормативних приписів і не повинна дублювати інших структурних одиниць наказу.

2.6. Текст наказу може містити такі структурні одиниці: пункти, підпункти, абзаци.

Структурні одиниці наказу починаються з абзацу і повинні мати:
пункти - наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками;
підпункти - наскрізну в межах пункту порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами до трьох знаків з крапкою (наприклад, 1.1.1., 1.2.1.) або українськими літерами з дужкою.
Абзаци пунктів та підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).

Кожна структурна одиниця наказу (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка.

2.7. У тексті наказу посилання на номери розділів, глав, статей, пунктів нормативно-правового акта зазначаються цифрами, номери частин статей і абзаців - словами, номери підпунктів - цифрами або літерами в лапках. Наприклад: "згідно з розділом III", "главою 2", "у статті 25", "пунктом 5", "частина перша статті 7", "в абзаці шостому підпункту "б" пункту 13", "у підпункті "а" пункту 3 глави 2 розділу IV", "підпункт 4.23 пункту 4 глави 2 розділу V".

2.12. Текст наказу повинен відповідати нормативам державної мови, не повинні вживатися звороти розмовної мови та її експресивних форм, нечіткі словосполучення, загальні міркування.

У тексті наказу наводяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законодавчих актах, положеннях.

Дати в тексті наказу оформляються цифровим або словесно-цифровим способом відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженої наказом МОЗ від 05.02.98 №20.

2.13. Мовні конструкції в тексті наказу викладаються, як правило, в активній формі, яка є необхідною для покладення обов'язку або надання повноваження.

Наказ викладається в теперішньому часі. Майбутній та минулий часи застосовуються лише тоді, коли необхідно зробити часове співвідношення між двома подіями.

2.14. Одним із прийомів нормопроектувальної техніки є застосування відсильних приписів. Розвантаження наказу відбувається через відсилання до інших нормативних приписів однакової або вищої юридичної сили, унаслідок чого поширюється дія інших нормативно-правових актів на цей предмет правового регулювання.

Відсилання можуть бути до нормативно-правового акта в цілому або до його структурних одиниць. Не допускається відсилання до нормативного припису, який, у свою чергу, відсилає до іншого нормативного припису.

Вказівка на нормативно-правовий акт або його окремі положення в цьому самому акті застосовується з використанням указівного займенника "цей" та виду нормативно-правового акта з великої літери (наприклад, цей Наказ). Відсилання до "попередньої" чи "наступної" структурної одиниці наказу не допускаються.

У разі відсилання до іншого нормативно-правового акта зазначаються вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата і номер прийняття (крім законів), заголовок, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. При посиланні на закон зазначається тільки його заголовок (крім законів про внесення змін).

У разі, якщо нормативно-правовий акт викладено в новій редакції, посилання робиться на його першу редакцію із зазначенням у дужках нової редакції, а заголовок нормативно-правового акта наводиться в новій редакції.

2.16. До наказу можуть бути додані:

додатки, що вводяться в дію наказом і позначаються грифом "Додаток", - це переліки наказів, що визнаються такими, що втратили чинність, тощо;

додатки, що затверджуються наказом і позначаються грифом "ЗАТВЕРДЖЕНО", - це нормативні акти (положення, інструкції, правила тощо, які становлять невід'ємну частину наказу, яким затверджені, і мають однакову з ними юридичну силу); зміни до нормативних актів.

При цьому до нормативного акта, затвердженого наказом, можуть бути додані додатки, що пояснюють або доповнюють його зміст і позначаються грифом "Додаток".

За наявності кількох додатків, що позначаються словом "Додаток", на них вказуються порядкові номери. Знак "N" перед цифровим позначенням не ставиться. Наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Якщо обсяг додатка перевищує одну сторінку, то на кожній наступній сторінці додатка (угорі праворуч) слід зазначати слова "Продовження додатка 1 (або 2, 3...)".

2.17. Додаток, що вводиться в дію наказом, розміщується на стандартних аркушах, містить посилання на дату і номер цього розпорядчого документа. Відмітка до додатка розміщується на верхньому правому полі першого аркуша додатка за такою формою:

  Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 20.01.2001 N 25

Додаток, що вводиться в дію наказом, підписується керівником структурного підрозділу Міністерства на лицьовому боці останнього аркуша. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів та прізвища. Ініціали та прізвище керівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади.

2.18. Затверджений наказом нормативний акт розміщується на стандартних аркушах, без оформлення титульного аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша нормативного акта розміщується гриф за такою формою:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 20.01.2006 N 15

Нормативний акт, затверджений наказом, підписується керівником структурного підрозділу Міністерства на лицьовому боці останнього аркуша. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів та прізвища. Ініціали та прізвище керівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади.

Нормативні акти, затверджені наказом, додаються у послідовності, у якій вони затверджені у наказі.

2.19. Додатки до нормативного акта, затвердженого наказом, доповнюють, пояснюють окремі питання нормативного акта або акт у цілому (переліки суб'єктів, об'єктів, форми, зразки документів, таблиці, графіки, схеми, інші відомості, спрямовані на застосування нормативнго акта). Про наявність додатків зазначається у відповідних структурних одиницях нормативного акта, наприклад, за такою формою: "згідно з додатком", "зразок розрахунку наводиться у додатку 2".

Назва додатка в тексті нормативного акта повинна дослівно відповідати назві самого додатка.

Додатки до нормативного акта, затвердженого розпорядчим документом, оформляються на стандартних аркушах. Відмітка до додатка уключає номер додатка та заголовок нормативного акта і розміщується на верхньому правому полі першого аркуша додатка за такою формою:

  Додаток до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах

У разі наведення в додатку таблиці, що розміщується на декількох аркушах, на кожному аркуші, крім першого, у правому верхньому куті повинні розміщуватись напис "Продовження таблиці" та її номер. Знак "N" при цьому не ставиться.

Додатки до нормативного акта, затвердженого наказом, не підписуються.

Уразі викладення тексту у формі таблиці, пункти (рядки, позиції тощо (в залежності від форми таблиці)) і графи необхідно нумерувати. Наприклад:

N з/п  Найменування адміністративно- територіальної одиниці  Стандартні судинні протези (ССП) з плітетрафторетилену довжина 30 см
к-ть  ціна, грн. 
АР Крим  6810
Вінницька область     
Волинська область  6810

Унесення змін до тексту викладеного у формі таблиці здійснюється за такою формою:

"Унести до (заголовок нормативного акта, повна назва наказу, яким він затверджений, дата і номер прийняття) такі зміни:

у пункті (рядку, позиції тощо (в залежності від форми таблиці)) 1 у графі 4 цифри "6810" замінити цифрами "6910";

у пункті (рядку, позиції тощо (в залежності від форми таблиці)) 3 у графі 4 цифри "6810" замінити цифрами "6710"."

або:

"Доповнити (заголовок нормативного акта, повна назва наказу, яким він затверджений, дата і номер прийняття) новими позиціями такого змісту:".

Позиції необхідно викладати у такій формі:

Дніпропетровська область  2 5000
Донецька область  1 6810

2.20. Наказ, нормативні акти, затверджені наказом, та додатки до них повинні мати окрему нумерацію сторінок арабськими цифрами, яка розміщується посередині верхнього поля без слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

2.21. Унесення змін до наказу або визнання його таким, що втратив чинність, здійснюється шляхом прийняття наказу того самого виду й однакової юридичної сили або в іншому порядку, передбаченому законодавством.

2.22. Змінами, що вносяться до наказу, може бути передбачено:

заміну слів, цифр, доповнення словами, цифрами та їх виключення;

нову редакцію розділів, глав, пунктів, підпунктів, абзаців, речень;

доповнення розділами, главами, пунктами, підпунктами, абзацами, реченнями або їх виключення.

2.23. Зміни вносяться до основного наказу, а не до наказу про внесення змін до нього.

2.24. Зміни до наказу формулюються виключно у наказі. При цьому у відповідному пункті наказу зазначаються назва наказу, до якого вносяться зміни, дата і номер прийняття, заголовок і після двокрапки в лапках викладається текст змін. Наприклад: "Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.1994 N 73 "Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах", такі зміни".

У разі внесення змін до заголовка нормативного акта, затвердженого наказом, відповідні зміни повинні бути внесені також до заголовка та тексту наказу.

Якщо зміни до нормативного акта мають незначний обсяг (як правило, до двох сторінок), їх викладають у наказі. При цьому, якщо зміни вносяться лише до однієї структурної одиниці нормативного акта, у відповідному пункті наказу зазначаються ця структурна одиниця, заголовок нормативного акта, назва наказу, дата і номер прийняття і після двокрапки в лапках викладається текст зміни. Наприклад: "абзац четвертий пункту 2.4 глави 2 "Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.1994 N 73, викласти в такій редакції".

У разі внесення змін до кількох структурних одиниць наказу вони об'єднуються в один пункт з таким формулюванням: "Унести до (повна назва наказу, дата і номер прийняття) такі зміни".

У наказі не дозволяється передбачати нормативні приписи із зазначенням про те, що вони приймаються "на зміну", "на часткову зміну", "у додаток до" відповідної структурної одиниці чинного наказу.

При внесенні змін до кількох наказів вони наводяться в хронологічному порядку.

2.25. У разі внесення до нормативного акта значних за обсягом змін (більше двох сторінок) до наказу окремо додається текст змін під грифом "ЗАТВЕРДЖЕНО", а в наказі дається таке формулювання: "Затвердити Зміни до (заголовок нормативного акта, повна назва наказу, яким він затверджений, дата і номер прийняття), що додаються".

На окремому аркуші у верхньому правому куті зазначається гриф "ЗАТВЕРДЖЕНО". Наприклад:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 20.01.2006 N 15

Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах (текст змін).

2.26. У разі внесення до нормативного акта (структурної одиниці) змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, акт (структурну одиницю) доцільно викласти в новій редакції.

2.26.1. При викладенні нормативного акта в новій редакції в наказі дається таке формулювання: "Унести зміни до (заголовок нормативного акта, повна назва наказу, яким він затверджений, дата і номер прийняття, ), виклавши його в новій редакції, що додається". Наприклад: "Унести зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.1994 N 73, виклавши його в новій редакції, що додається".

2.26.2. У грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" дається посилання на дату і номер наказу, яким було затверджено первинний акт, та зазначається, що акт наведено в редакції наказу, яким вона затверджується, за такою формою:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18.05.1994 N 73
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2009 N484)

2.26.3. Якщо додаток до наказу, який вводиться ним у дію, викладено в новій редакції, відмітка до нього оформлюється за такою формою:

  Додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я України
18.05.1994 N 73
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2009 N484)

2.26.4. Якщо в новій редакції викладається додаток до нормативного акта, затвердженого наказом, то відмітка до нього оформляється за формою, з урахуванням вимог наведених в пункті 2.19 цього розділу.

2.27. У разі, коли зміни вносяться до наказу, який викладено в новій редакції, зміни вносяться до тексту його оновленої редакції, а в дужках вказується розпорядчий документ, яким затверджено нову редакцію. Посилання на попередні редакції оновленого наказу не робляться. Наприклад: "Унести до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.1994 N 73, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2009 N 484), такі зміни". Якщо до наказу, чи нормативного акту було внесено більше однієї зміни, після його назви робиться позначка "(із змінами)"

2.28. У разі доповнення наказу новими структурними одиницями або виключення з наказу акта структурних одиниць поточна нумерація його структурних одиниць відповідно змінюється. Наприклад:

"у пункті 5 абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

доповнити пункт 6 після абзацу першого новим абзацом такого змісту: "?". У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим".

При цьому наступні структурні одиниці наказу позначаються з урахуванням доповнення або виключення.

2.29. Не допускається визнання такими, що втратили чинність, структурних одиниць нормативного акта, затвердженого наказом, та додатків до нього.

2.30. У разі доповнення нормативного акта новою структурною одиницею з посиланням на новий додаток або виключення з тексту нормативного акта структурної одиниці, яка містить посилання на відповідний додаток, нумерація додатків та відповідні посилання на них у тексті нормативного акта змінюються. Наприклад: "Доповнити Положення новим додатком 19 (додається). У зв'язку з цим додатки 19 - 34 уважати відповідно додатками 20 - 35. У тексті Положення посилання на додатки 19 - 34 замінити посиланнями відповідно на додатки 20 - 35".

2.31. При внесенні змін до пункту (підпункту), який налічує декілька абзаців (речень), слід обов'язково вказувати місце розташування цих змін. Наприклад: "пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту".

Якщо абзац, яким доповнюється пункт, є останнім, його номер не зазначається. Наприклад: "пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту".

У разі необхідності внесення доповнення або уточнення нормативного припису можлива заміна однієї структурної одиниці кількома. Наприклад: "підпункт "б" пункту 4 замінити двома новими підпунктами такого змісту"; "підпункт 1.2 пункту 7 замінити двома новими підпунктами такого змісту".

2.32. Одноманітні зміни в усьому тексті наказу слід об'єднувати і розташовувати наприкінці наказу. Наприклад: "У тексті (повна назва наказу) слова " ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків" замінити словами "споживачів ін'єкційних наркотиків з ВІЛ-негативним статусом"

2.33. У зв'язку з прийняттям Міністерством наказу підлягають визнанню такими, що втратили чинність, усі раніше прийняті ним накази, якщо вони суперечать уключеним до нового наказу приписам, виявилися такими, що поглинуті ним або фактично втратили своє значення.

Перелік таких наказів повинен міститися в окремому пункті наказу, або оформлятися додатком до розпорядчого документа.

Накази тимчасового характеру, строк дії яких минув, до переліку не включаються, оскільки не потребують визнання такими, що втратили чинність. Якщо віднесення наказу до такої категорії викликає сумнів, він уключається до переліку актів, що втратили чинність.

Разом з наказом, який визнається таким, що втратив чинність, визнаються такими, що втратили чинність, усі накази, якими до нього внесено зміни.

У переліках наказів, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність, накази розміщуються в хронологічному порядку.

При підготовці пропозицій про визнання наказів такими, що втратили чинність, необхідно встановити, чи поширювалася їх дія наступними наказами, та врахувати ці обставини для того, щоб визнати такими, що втратили чинність, також накази про їх поширення.

Визнання наказу таким, що втратив чинність, не поновлює дію наказів, які в свою чергу визнані ним такими, що втратили чинність.

У разі необхідності визнання таким, що втратив чинність, нормативного акта, затвердженого наказом, та за відсутності у такому наказі інших необхідних нормативних приписів таким, що втратив чинність, визнається наказ. Якщо розпорядчий документ містить інші нормативні приписи, що продовжують застосовуватись, визнається такою, що втратила чинність, структурна одиниця наказу про затвердження нормативного акта, що втрачає чинність.

2.34. При підготовці нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України слід керуватись Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661.

Начальник Юридичного управління В.М.БроноваКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.2712